Privacybeleid

Labsolute geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw (uitdrukkelijke) toestemming. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Labsolute. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersonen voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING, WEBONDERHOUD EN EMAIL
Oxilion en Minimalist Marketing
Wij nemen webhosting-, webonderhouds- en e-maildiensten af van Oxilion en Minimalist MarketingOxilion en Minimalist Marketing verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Oxilion en Minimalist Marketing hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Oxilion en Minimalist Marketing zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

MAILINGLIJSTEN
MailBlue
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailBlue. MailBlue zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailBlue beveiligd opgeslagen. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailBlue behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen

DOCUMENTATIE
Sync
Wij maken voor het opslaan van testresultaten en daaraan verwante documenten gebruik van Sync. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen (zoals hierboven omschreven) om misbruik, verlies en corruptie van jouw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Sync heeft geen toegang tot de testresultaten en daaraan verwante documenten.

Laboratoria
De samples van zowel bloed- als ontlastingsonderzoek worden verstuurd en verwerkt via unieke (bar)codes. De laboratoria weten niet welke (bar)code bij welke persoon hoort. Alle uitslagen worden dan ook gepseudonimiseerd verwerkt. De enige die weet welke persoon bij welke (bar)code hoort, is Labsolute. Uiteraard worden deze gegevens bij Labsolute veilig opgeslagen, met tweestapsverificatie beschermd en nooit doorgegeven aan derden. Je Persoonlijk Rapport versturen we ook middels tweestapverificatie waarbij we je een encrypted link e-mailen die je kunt openen met een wachtwoord die we je via sms versturen.

Het bloedsample voor omega 3 wordt vier weken na analyse vernietigd door het laboratorium. Het bloedsample voor vitamine D en voedingsovergevoeligheden wordt 3 maanden na analyse vernietigd door het laboratorium. Het lab dat de ontlasting analyseert vernietigt de samples na 1 jaar. Mocht je je ontlastingssample eerder vernietigd willen hebben, kun je dit via info@labsolute.nl bij ons melden. Wij geven het laboratorium dan de opdracht je sample zo snel mogelijk te vernietigen. De gepseudonimiseerde data verkregen uit de testen wordt door de laboratoria alleen intern gebruikt voor het verbeteren van hun diensten en wetenschappelijke doeleinden zoals het aanscherpen van referentiewaardes, het identificeren van ziektepatronen en voor andere interpretatieve doeleinden. De data zal nooit worden doorverkocht aan derden.

PMO Prikpunten
Via PMO word je doorverwezen naar een prikpunt en in dat kader worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor controle- en facturatiedoeleinden. Bij het prikpunt identificeer jij je en worden dus je NAW-gegevens genoteerd en verwerkt. Het bloedsample wordt vervolgens door jou of door het prikpunt doorgestuurd naar het laboratorium.

Typeform
Wij geven je de mogelijkheid om het verloop van je eventuele klachten te monitoren via Typeform. Dit doen we door middel van het invullen van een vragenformulier. Dit vragenformulier vul je meerdere malen in, met een tussenpoos van een aantal maanden. Labsolute zal het formulier voor je bewaren op een AVG-proof manier door middel van tweestapsverificatie, zodat als je op een later moment weer een vragenformulier hebt ingevuld, het verloop inzichtelijk wordt.

PAYMENT PROCESSORS
Mollie en Plug & Pay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie en Plug & Pay. Mollie en Plug & Pay verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en Plug & Pay hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (gepseudonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie en Plug & Pay waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Plug & Pay bwaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDEN
E-boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan ten behoeve van de dienstverlening (zoals hierboven omschreven) en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren, zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Labsolute op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres via Zivver middels tweede factor authenticatie. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersonen voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersonen voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op gegevenswissing (vergeetverzoek)
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten wissen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersonen voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen, met uitzondering van de gegevens op documenten die wij wettelijk moeten bewaren. Daarnaast brengen wij de derden die jouw persoonsgegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte van de wissing.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersonen voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Labsolute. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersonen voor privacyzaken.

COOKIES

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

Contactpersonen voor privacyzaken:
Noortje Berger
Liedewij Theisens

Labsolute
Copernicusstraat 50-bv
1098 JJ Amsterdam

Postadres:
Dupontplein 12
3817 DV Amersfoort

info@labsolute.nl

Scroll naar boven
Labsolute Beeldmerk

check je darmgezondheid

Doe de gratis quick scan van je darmen